Sizin koltuk kavganız EMO Ankara Şubesi’nin kurumsal kimliğine zarar veriyor!

0 Comments

EMO Ankara Şubesi’nin 25. Olağan Genel Kurulu ve Seçimi üzerinden dokuz aydan fazla bir süre geçti. Seçim sürecindeki tartışmalar ve yaşanılan olumsuzlukları bir kenara bıraksak bile Meslekte Birlik artıklarıyla ittifak yaparak seçilen Yönetim Kurulu, seçildiği günden itibaren sadece ‘Kadro Kavgası’ yapmıştır. EMO Genel Kurulu’ndan farklı beklentileri olan tarafların kavgasının görünürlüğünü ötelemiştir.

Meslekte Birlik artıklarıyla ittifak yaparak seçilen Yönetim Kurulu’nun seçildikleri günden itibaren gerek mesleğimiz adına gerekse meslektaşlarımızın hayatına dokunacak herhangi bir icraatları yoktur. Genel kurulun üzerinden geçen onca zamana karşı çalışma programı hazırlanmamış, Odanın demokratik kanallarından birisi olan Danışma Kurulu bir kez dahi toplantıya çağrılmamıştır.

Yönetim Kurulu içerisindeki kamplaşma ve ayrışmalar, geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde yapılan EMO 47. Olağan Genel Kurulu’na da yansımış ve farklı tavır alışlara sahne olmuştur.

Şube Yönetim Kurulu çoğunluğunu elinde bulunduranlar, EMO Genel Kurulu’ndan kendilerince ‘kazançlı çıkmış’ olmaları nedeniyle daha da pervasızlaşmış, önce istedikleri kadroları almışlar ve şimdi de Yönetim Kurulu’nda Koltuk Kavgasına düşmüşlerdir.

Bu yaşananlar bizim açımızdan sürpriz değildir!

24 Kasım 2020 tarihinde yapılan 25/28 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; çoğunluğu elinde bulunduran grup, Yönetim Kurulu Yazman’ının istifasını istemiş ve ‘EMO tarihinin en komik oylaması’ yapılarak 4’e karşı 3 oyla istifa isteği karar altına alınmıştır.

Bu yok hükmündeki karar alınırken gerekçeler arasında ‘ırkçılığın’ da yer aldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Devamında 1 Aralık 2020 tarihinde yapılan 25/29 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Yürütme Kurulu yine hukuksuz şekilde görevden alınarak yeni Yürütme Kurulu belirlenmiştir.

Hem 25/28 hem de 25/29 sayılı toplantılarda alınan kararlar hukuksuzdur ve yok hükmündedir!

EMO hukukunu hatırlatmakta yarar var: EMO Ana Yönetmeliği 87 ve 88. Maddeleri aşağıdadır.

Şube Yönetim Kurulu

Madde 87- Şube Yönetim Kurulu, 7 asıl, 7 yedek üyeden oluşur ve seçimden sonra yaptığı ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman ve bir sayman üye seçmek suretiyle görev bölümü yapar.

Şube Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı

Madde 88- (Değişik birinci fıkra: RG-11/5/2010-27578) Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez olmak üzere belirleyeceği aralıklarla ve çoğunlukla toplanır. Toplantıyı, başkan bulunmadığı zaman başkan yardımcısı, o da bulunmazsa yazman üye yönetir. Kararlar çoğunlukla alınır, oylarda eşitlik halinde oturum başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Daha önce görüşülen ve karara bağlanan bir konunun yeniden görüşülebilmesi için Yönetim Kurulunun 2/3 (üçte iki) çoğunlukla karar alması gerekir.

Alınan kararlar yok hükmündedir ve hukuksuzdur:

  1. Yönetim Kurulu üyeleri, her hangi bir Yürütme Kurulu Üyesinin istifasını isteyebilir ancak istifasını istedik diye oylayamaz.
  2. Yönetim Kurulu üyeleri, her hangi bir Yürütme Kurulu Üyesi hakkında güvensizlik önergesi verebilir. Bu önerge 4 oyla gündeme alınabilir ancak EMO Ana Yönetmeliği Madde 88 ikinci paragrafına göre 2/3 oyla yani 5 oyla karar altına alınabilir. Yani 25/28 sayılı toplantıda alınan karar yok hükmündedir.
  3. Yürütme Kurulu üyeleri istifa etmedikleri halde istifa etmiş gibi işlem yapılarak resen yeni yürütme kurulu belirlenemez. Yani 25/29 sayılı toplantıda alınan karar yok hükmündedir.

EMO ve TMMOB Kurullarını göreve çağırıyoruz!

EMO Ankara Şubesi’nde yaşanan hukuksuzluklar şubemizin kurumsal kimliğine zarar vermektedir.

EMO Yönetim Kurulu, EMO Ankara Şubesi’nde yaşanılan bu rezalete derhal müdahil olmalı ve hukuksuzluğa son vermelidir.

EMO ve demokratik kamuoyuna saygılarımızla,

DEMOKRAT MÜHENDİSLER

One Reply to “Sizin koltuk kavganız EMO Ankara Şubesi’nin kurumsal kimliğine zarar veriyor!”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts