DEMOKRAT MÜHENDİSLER YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR!

2 Comments

Sevgili meslektaşlarımız,

TMMOB’ye bağlı Odaların tüm şubelerinde olduğu gibi EMO Ankara Şubesi’nin de 26. Olağan Genel Kurulu en geç Şubat 2022 sonuna kadar gerçekleştirilecektir. EMO Ankara Şubesi’nin DEMOKRAT MÜHENDİSLER tarafından yönetilmesi geleneği ne yazık ki geçtiğimiz dönemde bozulmuş ve Şubemizin 25. Yönetim Kurulu, Meslekte Birlik uzantıları ile işbirliği yapan Özgürlükçü Çağdaş Mühendisler Grubu tarafından oluşmaktadır. Bu durum hepimizinde gözlemlediği gibi Şubemizin yönetiminde ve uygulamalarında bozulmalara neden olmuştur. Şubemizin yeniden demokratik bir mevzi olarak kazanılması için çalışmaların biran önce başlatılması zorunluluktur.

TMMOB’ye bağlı odaların yönetim geçmişine kısaca bakacak olursak; 1990 öncesinde TMMOB’ye bağlı odaların şubelerinde seçimler, ana omurgasını gerici, milliyetçi / muhafazakar üyelerin oluşturduğu Meslekte Birlik Grubu ile bunun dışında kalan geniş anlamda demokrat üyelerin (sol, sosyalist, devrimci, yurtsever, ilerici, sosyal demokrat, laikliğe inanan, cumhuriyet değerleriyle barışık, cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkan) oluşturduğu yapılanmalar arasında geçmekteydi.

Demokrat kesimin dağınıklığı sonucu 1988 yılında üç büyük odanın (IMO, MMO ve EMO) Ankara Şubelerinde seçimleri Meslekte Birlik Grubu kazanmıştı. “Sıra Merkezlerde ve TMMOB’de” diye kendilerine hedef koymuşlardı. Bu durum karşısında kenetlenen Demokrat Mühendisler – Mimarlar 1990 yılında hem EMO’nun hem de İMO’nun Ankara Şubelerini, sonraki yıllarda da MMO’nın Ankara Şubesi’ni Meslekte Birlikçilerin işgalinden kurtardı ve onların TMMOB’ye yürüme hayallerinin önünü tıkadı. İşte bu çalışmalar kapsamında 1990 yılından itibaren EMO Ankara Şubesi’nde tüm sol, sosyalist, devrimci, yurtsever, ilerici, laikliğe inanan, cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkan, sosyal demokrat çevreleri kapsayan DEMOKRAT MÜHENDİSLER çatı yapılanması oluşturuldu. DEMOKRAT MÜHENDİSLER yapılanmasının da temel dayanağını tüm demokrat üyeleri kucaklamayı hedeflemiş olan EMO Ankara Şubesi DEMOKRAT DANIŞMA KURULU oluşturmaktaydı. Genel Kurul ve seçimler sürecinde ise DEMOKRAT DANIŞMA KURULU’nunyürüttüğü Ön Seçim yöntemi ile demokrat üyelerin en geniş katılımcılığı ve temsiliyeti hedeflenerek ortak iradelerinin oluşturulması sağlanıyordu.

Demokratların kenetlenmesinin oluşturduğu güç, caydırıcı bir etki oluşturdu!

2004 yılından itibaren Meslekte Birlik Grubu’nun iki ana bileşeninin ayrışması süreci yaşandı ve EMO Ankara Şubesi’nde Meslekte Birlik tehdidi fiilen ortadan kalktı.

2006 ve 2008 yıllarında yapılan seçimlere Meslekte Birlik Grubu’nun iki ana bileşeni ayrı ayrı listelerle katıldılar. Daha sonraki dönemler de ise seçimlere katılmadılar.

Aynı dönemlerde DEMOKRAT MÜHENDİSLER bütünlüğünü korumayı başarmış ve 1990 yılından 2020 yılına kadar kesintisiz şekilde EMO Ankara Şubesi’nde yönetimde kalmış; EMO’nun bir demokratik mevzi olarak yaşatılmasının güvencesini oluşturmuştur. DEMOKRAT MÜHENDİSLER, TMMOB’de etkin bir rol almış ve hem mesleki hem de demokratik mücadelenin asli unsuru olmuştur.

Meslekte Birlik Grubu’nun şubemiz açısından bir tehdit olmaktan çıkması, Şube içerisindeki bazı yapılanmaları 1990 öncesinde olduğu gibi ayrı ayrı seçimlere katılmaya özendirmişse de üyelerin yeterli ilgi göstermediği bu çabalar başarılı olamamıştır. (Meslekte Birlik Grubu’nun gücünü koruduğu 90’lı yılların ortalarında da Şubemizde bazı gruplar benzer denemelerde bulunmuşlar ve başarılı olamamışlardı.)

Ancak ne yazık ki Mayıs 2019’dan itibaren kendilerini Çağdaş Demokrat Mühendisler olarak tanımlayan grup, sözcülerinden birisinin ‘Bundan sonra EMO Ankara Şubesi DEMOKRAT DANIŞMA KURULU’nda yapılacak Ön Seçim’e katılmayacaklarını, bu iradeyi tanımayacaklarını ve doğrudan genel kurulda ayrı liste çıkaracaklarını’ duyurmasıyla, EMO Ankara Şubesi’nde yeni bir süreci de başlattı.

İlk icraatları da dağılmış olan Meslekte Birlik uzantılarının desteğini aramak oldu. Demokratik seçimlerle EMO Ankara Şubesi’nde etkinlik sağlayamayacağının ‘dersini almış’ olan Meslekte Birlik uzantıları da kendilerine uzatılan bu dalı geri çevirmediler. Etkin oldukları bölgelerden yoğun bir katılım sağlayarak Şubat 2020’de yapılan EMO Ankara Şubesi Seçimlerine Meslekte Birlik artıklarının, Özgürlükçü Çağdaş Demokrat Mühendisler listesi lehine müdahil olmaları ve destek vermeleri sonucu DEMOKRAT MÜHENDİSLER ilk kez şube seçimlerini kaybetmişlerdir.

Karşılığında da önce EMO Ankara Şubesi’nde delege oldular ardından da EMO Ankara Şubesi’ne bağlı EMO Temsilciliklerinde ‘DEMOKRAT Temsilcileri’ görevden aldırarak yerlerine geçmeyi başardılar. Meslekte Birlik uzantıları kendi çabalarıyla ele geçiremedikleri EMO Ankara Şubesi’ne kendine ‘Özgürlükçü Çağdaş Demokrat Mühendisler’ diyen grubun yardımı ile girmişlerdir.

Aradan  geçen 18 aylık süreç sonunda Şube Yönetim Kurulu, sürekli iç kavgalar ve Yönetim Kurulu içi darbelerle uğraştığından EMO Ankara Şubesi, 30 yıldır ilk kez demokrasi mücadelesinin öncü gücü olma özelliğini kaybetmiş ve demokratik kamu oyundan, üyelerinden uzaklaşmıştır. Gerek pandemi sürecinde gerekse daha sonrasında dönemde meslektaşların ihtiyaç duydukları konularda mesleki ve teknik destek verilememiştir.

EMO Ankara Şubesi’nin 25. Olağan Genel Kurulu’nda DEMOKRAT MÜHENDİSLER’e destek veren meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz.

Çağrımızdır;

2020 EMO Ankara Şubesi seçim sürecinde şu veya bu şekilde meslekte birlik uzantılarıyla aynı safa düşmüş olan, ancak kendilerini DEMOKRAT MÜHENDİSLER’in parçası olarak görmek isteyenlere kapımız açık olacaktır. Ancak, bu süreci 2019 yılında adım adım ören ve mekanlarını bu yapılanmaya açarak onları cesaretlendirenler ile meslekte birlik uzantılarıyla bizzat pazarlık masasına oturanların bundan böyle DEMOKRAT MÜHENDİSLER ile işi olamaz.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER aşağıda özetlediğimiz 1970’li yılların ortalarından itibaren savundukları ve yıllardır büyük bir kararlılıkla hayata geçirdiği çalışma anlayışını sürdürme kararlılığındadır.

· Toplumdan soyutlanmış seçkin mühendislerin örgütü değil, aksine toplumun içinde yer alan, onun bir parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan,

· Temsili demokrasi alanının daraltılması ve biçimsel uygulamalar yerine, birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte uygulama-yönetme mekanizmalarını güçlendirici çabalara yönelen,

· Otoriter, sınanamayan, hesap vermeyen yönetimlerin aksine, örgüt içi demokrasisi güçlendirilmiş, seçim dışında da katılım mekanizmalarını yaşama geçiren,

· Profesyonellerin ve uzmanların örgütü anlayışını reddeden; aksine kitle örgütü niteliği ile organlarına dayalı çalışmayı yürüten,

· Siyaset dışı kalma anlayışlarının tam tersine; her koşulda ve her zaman siyaset yapan, siyasetin dar tanımını aşan anlayışları yapıya egemen kılan,

· Cinsiyet eşitliği, kadın hakları, çocuk hakları, çevre sorunu konularında duyarlı olan ve bu konuda her zaman tepki verebilen,

· Sağlıklı üye ilişkileri geliştirmeyi ve buna dayanmayı önemseyen, buradan aldığı güçle devlet ve egemen kesimlerle olan ilişkilerini yönlendiren,

· Resmi otorite ile her türlü diyaloga ve işbirliğine açık, ama işbirlikçi yaklaşımların dışında kalan,

· Üyelerinin hizmetlerinin niteliğini yükseltecek düzenlemeler yapan, norm ve standartları oluşturan ve bunların gelişimine hizmet edecek şekilde denetleyen,

· Egemen kesime ve egemen kesim söylemlerine aykırı düşme kaygısı gözetmeksizin ülke ve kamu çıkarları, üye çıkarları doğrultusunda tavır geliştirmede üyelerinin söz ve kararlarda yetki sahibi olmasını sağlayan,

· Kamu hiyerarşisi içinde yer edinme ve örgüt etkinliklerini buna bağlama anlayışlarının yerine, örgütün kamuoyu önünde saygın yerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen, örgüt etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi kararları ile belirleyen,

· Meslek örgütü kavramını, demokratik kitle örgütü özelliğinin önüne çıkarmaksızın, dar meslekçi eğilimleri öne çıkarmaksızın mesleki-demokratik kitle örgütü anlayışlarını yaşama geçiren,

· Her türlü yapılanma ve örgütlerle olan ilişkisinde, anlamsız hiyerarşik eşitlik anlayışlarına takılmaksızın söz konusu ilişkilerin yaratacağı toplumsal kazanımları ölçü alan,

· Hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan, ancak üyesinin büyük çoğunluğunu ücretli çalışan mühendislerin oluşturduğunu gözeterek, ücretli çalışan kesimlerle ve onların örgütleri ile ilişkilerini güçlü hale getiren,

· Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren, bir çalışma anlayışını savunan,

Yukarıda belirlenen çalışma anlayışının hayata geçirilmesinde EMO Ankara Şubesi DEMOKRAT DANIŞMA KURULU ve onun genişletilmiş hali olan KÜÇÜK KURUL; oda çalışmalarının yönlendirilip odanın çeşitli sorunlarının farklı boyutlarıyla tartışılıp sonuçlandığı, geniş üye katılımına açık olması nedeniyle de çok değişik görüş ve düşüncelerin dile getirildiği kurullar olarak, DEMOKRAT MÜHENDİSLER için büyük bir önem ve değer taşımaktadır. EMO Ankara Şubesi DEMOKRAT DANIŞMA KURULU, katılımcı demokrasi ortamı olarak işlevli kılınacak, kolektif ve birlikte yönetim anlayışını geçmişte olduğu gibi hayata geçirmeye devam edecektir.

Tüm dünyanın ve ülkemizin pandemi nedeniyle ve bununla beraber, ekonomik, ekolojik, sosyal, siyasal olarak zor bir dönem yaşadığı bugünleri umudumuzu, dayanışmamızı daha güçlü tutarak aşmak zorundayız. Hemen hemen hepimizin kayıplar yaşadığı bu ağır günlerde yine birbirimizin yanında olmaya, acımızı da, umudumuzu da paylaşmaya devam edeceğiz. Mesleğimize, odamıza, şubemize daha çok katkıda bulunarak geleceğimize sahip çıkacağız.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER seçim çalışmalarına 22 Kasım 2021 Pazartesi günü başladı. Bu süreç içinde gerek görsel malzemelerin gerekse yeni döneme yönelik programımız ve görüşlerimiz sizlerle paylaşılacaktır.

Doğrudan demokrasinin bir aracı olarak gördüğümüz ve 30 yıldır düzenli olarak toplanarak sizlerin görüş ve önerilerinin değerlendirildiği EMO ANKARA ŞUBESİ DEMOKRAT DANIŞMA KURULU calışmalarına devam edecektir. Aynı süreç içerisinde DEMOKRAT MÜHENDİSLER Seçim Bürosundan arkadaşlarımız sizleri arayacaklardır. Bu aramalar, hem bilgilendirme hem de yeni döneme yönelik sizlerin önerilerinizi alma amaçlı olacaktır. Bu konuda gerekli hoşgörüyü göstereceğinizi umuyoruz.

Tüm meslektaşlarımızı DEMOKRAT MÜHENDİSLER etrafında kenetlenmeye ve Şubemizin 26. Olağan Genel Kurulu’nda DEMOKRAT MÜHENDİSLER’e destek vermeye ve şubemizin yeniden mesleki demokratik bir mevzi olmasına katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Teoman ALPTÜRK, Bülent DAMAR, Haluk TOSUN, Haşim AYDINCAK, Sebati GÖKEN, Orhan ÖRÜCÜ, Esen ERGİN, Kaya BOZOKLAR, Mustafa KADIOĞLU, Ali GÜNDÜZ, Arif SALAMCI, Solmaz DEMİRER, Ali Rıza AKTAY, Rahime TİĞREK, Güzide ERKUŞ, Behram BİLGİN, Abidin BARAN, Ahmet KÜLAHCI, Mustafa ÖZTÜRK, Sıtkı ÇİĞDEM, Hüseyin ÖNDER, Arif KOÇOĞLU, Ertuğrul YEMİŞÇİOĞLU, Kenan BÖLÜKBAŞI, Mehmet PEŞKERSOY, Olgun YURT, Zeki ALTUNTAŞOĞLU, Hamza KOÇ, Ali YİĞİT, Kübulay ÖZBEK, Mahmut ERKENEK, Neşe ÜLKER, Soyer ATEŞER, Hadi GÜNGÖR, Alaattin Ali YOLCU, Ercan DURSUN, Nezir ÖZSOY, Seçin ATAÇ, Murat ERARSLAN, Şener GÜRER, İsmail AMARATOĞLU, Galip TOPAL, Sadi DÖNMEZBABA, Emin MUTLUAY, Bahattin TOKSOY, Ergin Gülen ESENBOĞA, Orhan VARAN, Muhsin GÜR, Ziya GÜLER, Bekir SAMİ ÖZTÜRK, Süha GEDİZLİ, İlhan KARAGÖZ, Menduh ÖZDEMİR, Bahadır ACAR, Feyyaz İKİZ, Şener NUHUT, Ramazan PEKTAŞ, Fehmi DÖKMETAŞ, Ebru AKGÜN, Engin SÜRMEN, Sevda ELÇEK, Muhsin DUGAN, Hasan AKTAŞ, Neşe AKKOÇ, Halil ASMA, Orhan İÇLİ, Şevket ÖZCAN, Rıfat ERGÜL, Ali Nihat YAZICI, Vedii YEŞİLKILIÇ, Fatih EROĞLU, Ömürhan SOYSAL, Duran KUBAŞIK, Mehmet Ali KIRAN, Cemal AKTAŞ, Tufan TEZİŞ, Rana ARIBAŞ, Fuat SAYGILI, Ali Haydar GÜMÜŞ, Şule ARSLAN, Mehmet KARABACAK, İbrahim SARAL, Hasan FINDIK, Bora GÜNGÖREN, Özenç AKDAĞ, Onur KOÇAK, İlker TAŞAN, Mert KÜLAHCI, Tülay IŞIK, Özgür Bahtiyar BULUT, Ali KILIÇ, Bilal ÇOPUROĞLU, Türesin ÖZPİNECİ, Barış ÇORUH, Bekir KÖROĞLU, Yılmaz KOCAOĞLU, Tarık İLKER, Cengiz BEKTAŞ, Tonguç ÜNAL, Aşur ÇALIŞKAN, Taner ÖZDEN, Alican DOĞAN, Ali YILMAZ, Tugay NAR, Akdemir GEDİK, Meltem YILMAZ, Ciran GEZİK, Soydan KAVRAAL, Mehmet KÖKSAL, Deniz Berfin ŞAHİN, Emre SİPAHİ

Sevgi, dostluk ve dayanışma dileklerimizle,

EMO ANKARA ŞUBESİ DEMOKRAT MÜHENDİSLER BİLEŞENLERİ

2 Replies to “DEMOKRAT MÜHENDİSLER YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR!”

 1. Sn. Yönetim:
  TMMOB olarak oda yönetimi Mühendis , Mimar ve şehir plancıları olarak 3600 ek göstergede bekleyen üyelerimiz için bu katsayının TRT ve Meclisteki emsalleri ile aynı seviyeye getirilmesi konusunda çalışmanız varmı?
  Bir başka deyişle ülkenin imar ve kalkınmasında başı çeken mühendis ve mimarlar olarak bizler 3600 katsayı artış çalışmalarının neresindeyiz.
  Saygılarla
  i.onay
  Sic. 13274

 2. Anlaşılan kaybedilen şube idaresi bu grup tarafından geri kazanılmak isteniyor ve çok haklı bir dava üzerinde olunduğuna inanılıyor. Yazının bütününden de kendilerine demokrat mühendisler diyen grubun kapalı bir yapı olduğu anlaşılıyor. Eğer bu yapı gerçekten demokratsa sözü edilen o danışma kuruluna ve küçük kurula, mühendislerin hangi kriterlere göre nasıl seçildiği açık açık beyan ediyor olması gerekir. Eğer bu seçilme yöntemi gizli ise, kapalı ise kamuya açık değilse zaten bu grubun demokrat olduğu söylenemez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts