DEMOKRAT MÜHENDİSLERDEN ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİNE ÇAĞRI

0 Comments

Sevgili meslektaşlarımız,

Bilindiği gibi Odamızın ilgi alanındaki mühendislik alt disiplinleri arasında unvan ve yetki karmaşası yaşanmaktadır. Bunun en temel nedeni müfredatlar ile unvanlar arasındaki uyumsuzluklardır.

Bu uyumsuzluğun temel nedeni de üniversiteleri arasındaki farklılıklardır. Örneğin aynı yada benzer müfredat ile bir üniversite Elektronik mühendisliği unvanı vermişken bir başka üniversite Elektrik-Elektronik unvanı vermiştir. Yani aynı dersleri alan bir üye Elektronik Mühendisi sayılırken diğer üye Elektrik-Elektronik Mühendisi unvanı alarak farklı hak ve yetkilere sahip olabilmekteydi.

En çok unvan ve yetki karmaşası olan alan Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kontrol vb. mühendislik dsisiplinleri arasında yaşanmaktadır. Odamıza üye olan Biyomedikal Mühendisliği ise kısmen daha net bir unvan ve yetkiye sahiptir.

Bugün ülkemizde YÖK tarafından diploma eşdeğerliği tanınmış kamu ve vakıf üniversitesinde; Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Elektronik- Haberleşme, Kontrol, Otomasyon, Biyomedikal, vb. Mühendislikleri eğitimleri verilmektedir. Eğitim müfredatı üniversiteden üniversiteye değişmekle birlikte ilk iki yıl genellikle temel mühendislik dersleri, ikinci yıldan sonra da uzmanlaşmaya yönelik olarak mesleki dersler okutulmaktadır. Bir çok üniversitede sınırlı sayıda öğretim üyesi bulunduğundan temel derslerde dahil bir çok ders verilememekte, eksik laboratuar ve teknik alt yapı ile eğitim sürdürülmektedir.

Planlı ekonomiyi terk eden ülkemizde, her gelen siyasi iktidar bilim ve teknolojiyi bir kenara itmiş ve oy hesapları yapılarak gerekli öğretim üyesi ve altyapı olanakları oluşturulmadan kaba bir popülizmle, her ile bir üniversite mantıksızlığını yürütmüştür. Aynı mantıksızlık vakıf üniversiteleri için de geçerlidir.

Odamızın ilgi alanına giren mühendislik eğitimi veren bölümler arasında;

  • Öğretim elemanı sayısına dayalı,
  • Müfredat farklılıklarına dayalı,
  • Laboratuvar ve test olanaklarına dayalı farklılıkları vardır,

Mezunlar arasında ciddi bir şekilde unvan ve yetki karmaşası yaşanmaktadır. Şöyleki;

  • Çoğu kez farklı müfredatları olmasına karşın benzer ve/veya aynı unvanlı diplomalar vermektedirler.
  • Müfredat aynıyken farklı unvanlı diplomalar verilmesidir.
  • Hangi dersler okutulunca elektrik, hangi dersler okutulunca elektrik-elektronik, hangi dersler okutulunca elektronik mühendisi olunduğu konusunda genel kabul gören bir yaklaşım da yoktur.

Bu çelişki ve farklılıklar mezuniyetten itibaren meslektaşlarımız arasında ciddi bir eşitsizlik ve dengesizlik yaratmaktadır. Zaten ülkemizde istihdam ile eğitim arasında bir uyumsuzluk vardır. Bazı alanlarda eleman eksikliği varken bazı alanlarda da istihdam fazlalığı vardır. Birçok üyemiz de uzmanlık alanları dışında çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Çok az sayıdaki meslektaşımız isteklerine ve eğitimine uygun işlerde çalışmaktadır.

Diploma unvanı ister elektrik, ister elektrik-elektronik isterse elektronik olsun üyelerimizin büyük çoğunluğu yapı üretim sürecinde planlamacı, danışman, projeci, kontrol, denetçi, uygulamacı vb işlerde çalışmaktadır.

Farklı farklı üniversitelerden mezun olmuş üyelerimizin gerek eğitimdeki eşitsizlik ve dengesizlikten kaynaklı gerekse istihdamdan kaynaklı sorunları EMO’nun önünde devasa bir sorun olarak durmaktadır.

Diğer meslek disiplinlerinde çok fazla belirleyici olmayan Fen Adamları konusu odamız meslek disiplinleri açısından ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Farklı formasyona yönelik ara eleman olarak eğitim alan Fen Adamları (ki çoğunluğunun teknik bir eğitimi de yoktur ve ustalık/ kalfalık sürecinden gelmektedirler.) iktidarların oy kaygılarıyla; proje yapımı gibi mühendislik formasyonu gerektiren bir konuda yetkili kılınmakta ve yetkilerinin artırılması çalışmaları yapılmaktadır.

Ülkemizde istihdam açısından mühendis sayısında fazlalık varken ara teknik eleman (teknisyen, tekniker vb) konusunda ciddi bir eksiklik vardır. Bu durum uygulama konusunda problemler yaratmaktadır. Yapılması gereken, Fen Adamları adı altında ve ağırlıklı olarak çıraklık-ustalık eğitimi üstünden gelen ara elemanların ihtiyaca uygun olarak teknik eğitim veren okullarda eğitilmelerini sağlamaktır.

Mağduriyetlerin giderilmesi konusundaki altyapıyı DEMOKRAT MÜHENDİSLER hazırladık ve sadece elektrik mühendisi unvanlılara verilen SMM Belgesini hakeden diğer üyelerinde alması için mücadele ettik!

Geçmiş dönemlerde sizlerle de aşağıdaki görüşleri paylaşmıştık.

‘Üyenin kendinden kaynaklanmayan sorunları nedeniyle SMM belegesi alırken cezalandırılması doğru değildir!

Bir meslek örgütü üyelerini yeterli – yetersiz, yetkili – yetkisiz vb ayrımlara tabii tutamadığı gibi mükemmeliyet te aramaz. Bir meslek örgütü yetersiz olan üyeyi yeterli hale getirmek ve çalışmak istediği alanda ihtiyaç duyacağı bilgi ve beceriyi kazandırmakla yükümlüdür. Oysa yıllardır üyeleri ‘senin diploma unvanın SMM belgesi almaya uygun değil’, ‘falanca dersleri almamışsın’ vb gerekçelerle mağdur ettik. Adeta sistemin çarpıklığı ve eşitsizliklerinin sonuçlarından üyeleri sorumlu tutan bir tavır sergilendi. Uzunca bir süre, üye sayısı kırkbinleri aşmış bir örgütte SMM belgesi alabilme hakkını küçük bir azınlığa bir ayrıcalık gibi sunuldu.’

Uzunca bir mücadele sürecinden sonra SMM Belgelerinin, 1kV Altı ile ve 1kV Altı ve 1kV üstü SMM Belgeleri şeklinde üyelerin aldıkları eğitime ve ihtiyaçlarına uygun olarak verilmesini sağladık. 2008 yılı başından itibaren de Elektrik-Elektronik Mühendisliği unvanlı üyelerimizin mağduriyetinı biz giderdik!

Bu konuda yetkilendirmeler sadece diploma unvanına göre değil transcript incelemesiyle belirlenmeye başladı. Hepinizin hatırlayacağı gibi transcript incelenmesi sonucu belge alamayan meslektaşlarımızın da üniversitelerden tamamlayıcı akademik eğitimi alarak SMM Belgelerini alabilmelerinin de yolunu da biz açtık.

Hatırlanacağı gibi kangrene dönüşmüş olan SMM Belgesi verilme koşullarını çözebilmek için DEMOKRAT MÜHENDİSLER oldukça kapsamlı, konunun tüm taraflarının katıldığı çalıştaylar ve toplantılar düzenledi. Gerek dünya mühendislik tarihinin birikimleri gerekse ülke gerçekliği ve TMMOB’nin elli yılı aşkın bir süredir biriktirdikleri bir araya getirilerek çözüm önerileri geliştirildi. Üretilen düşünceler diğer EMO birimleriyle de tartışılarak ortaklaşıldı ve sorunu kökten çözmese de büyük bir kısmını çözen bir model EMO Yönetimine önerildi.

01.01.2008’den itibaren uygulamaya konulan SMM Belgelendirilmesi modeli sorunu kökten çözmese de olumlu bir gelişmedir.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER SMM Belgelendirmesinin;

  • Mühendislik eğitimi,
  • Meslek içi eğitimler,
  • Çalışılan ve bitirilen işler (iş deneyimi),

biçiminde üçlü bir değerlendirmeye dayalı modelin uygulanmasını savunmaktadır.

Mühendislik dinamik bir meslektir. Dünya genelinde mezuniyetten sonra çalışmayan ve/veya meslek içi eğitime katılmayan bir mühendisin her yıl bilgilerinin % 5’ini kaybettiği şeklinde bir kabul vardır. Odamızın ilgi alanı disiplinlere bakıldığında diğer mühendislik disiplinlerinin tümünden daha hızlı ve fazla değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Odamızın ilgi alanındaki mühendislik disiplinleri aslında dünyadaki teknolojik gelişmelerin hem geliştiricisi hem de dönüştürücüsü konumundadır. Meslek içi eğitime bizim meslek alanımızda diğer meslek alanlarından daha fazla ihtiyaçtır.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER‘in Elektronik Mühendislerinin mağduriyetleri giderme konusunda çalışma yapmadığı söylemi dayanaksız ve doğru değildir!

Elektronik Mühendisleri konusunda YÖK’ün direnişi sürmektedir!

Bilindiği gibi diploma denkliği ve unvanlar konusunda tek yetkili kurum YÖK’tür. Unvan ve yetki karmaşasının son bulması ve bu süreçte başta Elektronik Mühendislerinin mağduriyetinin giderilmesi konularında YÖK ile görüşmeler ve ortak çalışmalar yapıldı.

YÖK ile yapılan görüşmelerde Elektronik ve Haberleşme mühendislerinin yetki sorunu kısmen çözüldü. Ancak YÖK, elektronik mühendisleri konusunda direncini sürdürmektedir.

Elektrik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunları kamu kadrolarına yerleştirilirken “Elektrik Mühendisliği” bölümü ile “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” bölümü mezunlarının, farklı meslek grupları gibi kabul edilerek kontenjanların ayrı ayrı belirlenmesi, hak kayıplarına neden oluyor.

Bir çok Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu, üniversitede okurken Elektrik Mühendisliği bölümünün seçmeli derslerini alıp Elektrik-Elektronik Mühendisi unvanıyla mezun olmasına karşın, kamu personel alımı yapılırken Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunları, Elektrik Mühendisi talep edilen ilanlara başvuramamakta ve sonrasında da hakkını arayamamaktadır

Geçmişte Elektrik Mühendisliği‘nin alt dalları olan disiplinlere ait mesleki faaliyetlerin günümüzde artık farklı unvanlara sahip mühendisler tarafından yapılıyor olması, meslek alanları bazında hangi unvanların kesiştiğinin ya da ayrıştığının, ülke şartları da göz önüne alınarak, belirlenmesi ihtiyacını doğurmaktadır.

Türkiye çapında diploma eşdeğerliliği tanınmış devlet ve vakıf üniversitelerinin, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Bilgisayar, Yazılım, Biyomedikal, Elektronik Haberleşme Mühendisliği vb bölümlerden mezun olanların, KPSS‘de yaşadıkları mağduriyetler giderilmeli, mevzuatlarda gerekli düzenlemeler yapılarak var olan haksızlıklar ortadan kaldırılmalıdır.

2020 yılında yapılan Şubemizin 25. Olağan Genel Kurulu’nda ‘Elektronik Mühendislerinin Sorununu Çözeceğiz’ diyerek oyunuzu alanlar iki yıl hiç bir şey yapmadılar!

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz seçim döneminde (Şubat 2020) bazı gruplar, Elektronik Mühendislerinin sorunlarını çözeceklerini söyleyerek sizlerin oylarını istediler ve yönetime seçildiler. İki yıllık çalışma döneminde konunun çözülmesi konusunda elle tutulur hiç bir çalışma yapmayan aynı gruplar, yine Elektronik Mühendislerinin sorunlarını çözeceğiz diye bildiri yayınlıyorlar.

Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu dönemde de her hangi bir Teknik çalışması olmayan -sadece oy avcılığına çıkan- bu grupların yeniden ‘bize oy verirseniz unvan sorunlarınızı çözeceğiz’ söyleminin bir karşılığı yoktur.

Önümüzdeki çalışma döneminde unvan ve yetki karmaşasının sonlandırılması için üniversitelerin ilgili bölümleri başta olmak üzere tüm sektör bileşenleri ile seri toplantılar ve sonucunda bir EĞİTİM KURULTAYI düzenleyerek Elektronik Mühendisi arkadaşlarımızın sorunlarını çözeceğiz.

Tüm Elektronik Mühendisi meslektaşlarımızı 16 Ocak 2022 Pazar Günü yapılacak seçimlerde Neşe AKKOÇ ile başlayan DEMOKRAT MÜHENDİSLER Listesine oy vermeye çağırıyoruz.

Sevgi, dostluk ve dayanışma dileklerimizle,

DEMOKRAT MÜHENDİSLER

One Reply to “DEMOKRAT MÜHENDİSLERDEN ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİNE ÇAĞRI”

  1. Malesef ki hiçbir grubun bu sorunu çözeceğini düşünmüyoruz. Elektronik mühendisi olarak girdiğimiz kpss sınavında 90 üzeri yüksek puanlar almamıza karşın kamu kurumları alımlarında bir elin parmağını geçmeyecek kadrolar elektronik mühendislerine açılmaktadır. Bu durumda hiçbir kamu kurumuna girememekte ve iş bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Ya üniversiteler ile işbirliği yapıp eksik olan derslerimizi alıp bize Elektrik-elektronik unvanı verilsin ya da unvanlarımız denk sayılsın. Yoksa hiçbir grubun bunu çözeceği inancımız kalmamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Posts